33. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 23. februarja 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 15.02.2006
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-1/2006
Datum: 13. 02. 2006 ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika občinskega svetasklicujem33. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 23. februarja 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 32. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2006;
Splošni del
Tabela - posebni del rebalansa
Delnice VODI
Obrazložitev rebalansa
Rebalans - februar 2006

2. Poročilo o delu Nadzornega Odbora v letu 2005;

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
Prečiščeno besedilo odloka

4. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda;

5. Sklep o pričetku postopka izdelave Prostorskega reda občine Ajdovščina;

6. Dispozicija pozidave za individualno stanovanjsko pozidavo v Stomažu;

7. Informacija o organizaciji Otroškega vrtca v Ajdovščini in predlog za začetek postopka preoblikovanja;

8. Sklep o ceni storitve pomoči na domu;

9. Letni program športa v občini Ajdovščina;

10. Premozenjsko pravne zadeve;

11. Informacije in pobude.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.VABLJENI:

- K 2. točki dnevnega reda: predsednik NO g. Alojz Vitežnik,
- K 3. in 4. točki dnevnega reda: direktor KSD d.o.o. g. Evstahij Paljk,
- K 8. točki dnevnega reda: direktorica CSD d.o.o. ga. Bogomira Ipavec.