9. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 13. septembra 2007, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 11.09.2007
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 7. 9. 2007 ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

9. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 13. septembra 2007, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 8. redne in 2. korespondenčne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;

2. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov;

3. Seznanitev z revizijskim poročilom o smotrnosti poslovanja na področju prispevkov, taks, priključnin in drugih stroškov investitorjev pri graditvi objektov v Občini Ajdovščina v letu 2005;

4. Poročilo o postopku strategije prostorskega plana Občine Ajdovščina;
Strateški del

5. Informacija Centra za usposabljanje invalidnih otrok Vipava o začasnem prenehanju delovanja razvojnega oddelka vrtca;

6. Razlaga Pravil o postopku izvolitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter o postopku določitve kandidata za člana državnega sveta;
Informacija o volitvah v Državni svet
Instruktivni obrazci za kandidiranje

7. Mnenje MJU o soglasju k delovni uspešnosti direktorjev javnih zavodov s predlogom, da občinski svet to ponovno obravnava;

8. Seznanitev z namero Zavoda Karitas Samarijan o izgradnji doma za ostarele v Ajdovščini;

9. Premoženjsko pravne zadeve.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.
PRILOGE:
- sejno gradivo