8. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 28. junija 2007, ob 14. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 19.06.2007
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 18. 6. 2007 ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

8. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 28. junija 2007, ob 14. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007 – I. obravnava;
Sklep NRP junij
Predlog rebalansa 4
Predlog rebalansa 5
Predlog rebalansa 7

2. Odlok o lokacijskem načrtu Grivče III – Sončnice – I. obravnava;
Obrazložitev odloka
Spisek postopka

3. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II – I. obravnava;

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina – I. obravnava;

5. Investicijski program krožišče BIS;
Sklep

6. Investicijski program obrtna cona Gojače;
Sklep

7. DIIP - logistični center;
Sklep-logistični center

8. DIIP adaptacija Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina;

9. DIIP dozidava Osnovne šole Otlica;

10. Sklep o uporabi normativov za oblikovanje oddelkov in soglasju k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

11. Sklep Vlade RS o predlogu območij pokrajin v Sloveniji;

12. Prenehanje mandata članov sveta KS Batuje;

13. Imenovanje občinske volilne komisije;

14. Premoženjsko pravne zadeve;

15. Informacije in pobude.

Gradivo za 5., 6., 7., 8. , 9. in 13. točko bo posredovano naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.PRILOGE:- sejno gradivoVABLJENI:- k 5. točki dnevnega reda: PNZ d.o.o., g. Andrej Jan, Vojkova c. 65, Ljubljana
- k 10. točki dnevnega reda: Meri Uršič, Otroški vrtec Ajdovščina