4. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 1. marca 2007, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 20.02.2007
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 19. 02. 2007ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina

sklicujem

4. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 1. marca 2007, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov 3. redne seje sveta;

1. Odlok o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola »Šturje« - I. obravnava;

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina - I. obravnava;

3. Predinvesticijska zasnova »Priprava zemljišč in izvedba komunalne opreme v Poslovni coni Gojače;
Sklep

4. Energetska zasnova Občine Ajdovščina;
Končno poročilo
Končno poročilo
KARTA

5. Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu;

6. Sklep o prepovedi odtujitve premoženja upravičencev do pomoči na domu in družinskega pomočnika;;

7. Imenovanja:

8. Premoženjsko pravne zadeve;

9. Informacije in pobude;

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.
VABLJENI:
- Franc HROVATIN, IBE, d.d., Ljubljana
- Bogomira IPAVEC, Center za socialno delo
- Martin KOPATIN, Zavod Pristan