35. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 20 aprila 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 11.04.2006
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2006
Datum: 10. 4. 2006ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika občinskega sveta

sklicujem

35. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 20 aprila 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 34. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;

2. Podelitev priznanj Občine Ajdovščina;

3. DIIP zazidalni načrt Grivče II – 2. faza komunalnega urejanja;

4. Novelacija DIIP modernizaca ceste Dolenje - Tevče;

5. DIIP – izgradnja mrliške vežica ter širitev pokopališča na Ustjah;

6. Dispozicija pozidave LCA - logistični center Ajdovščina;

7. Zazidalni načrt Grivče III – poročilo;
Stalisca do pripomb z javne obravnave

8. Aneks št. 3 k pogodbi o ustanovitvi Politehnike;

9. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture;

10. Premoženjsko pravne zadeve.


Gradivo za 2. točko dnevnega reda boste prejeli naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.


PRILOGE:
- sejno gradivo