Prenovljen jez z ribjo stezo v Batujah

datum: 27.09.2022
kategorija: Novice

V Batujah, v industrijski coni, podjetje Hidrotehnik obnavlja dotrajan jez na reki Vipavi. Ob lepo prenovljenem jezu, ki ohranja gabarite in značilnosti starega, je urejena tudi »ribja steza«, drča s kotanjami za prehod vodnih organizmov. Dela potekajo sonaravno, torej tako, da se naravi ob posegih ne škoduje.

jezEna od značilnosti reke Vipave so tudi njeni jezovi, ki so skozi stoletja omogočali izrabo vodne moči za pogon mlinov in žag. Jez, ki ga obnavljajo v Batujah, je nekdaj služil za izrabo vodne moči, ki so je za svoje kovaške in druge dejavnosti potrebovale Tovarna poljedelskega orodja Batuje in druga podjetja, ki so delovala na tem območju. Odtlej se je preko jezu prelilo že mnogo vode, ki ga je pošteno načela. Močno je bila poškodovana prelivna površina jezu, prav tako tudi vertikalna stena na dolvodni in gorvodni strani, tako da je bilo moč videti telo jeza. Jez je tudi na več mestih puščal. Obnove so se lotili na način, da so utrdili obstoječi kaštni jez z betonsko oblogo, ki so jo nato obložili s kamnitim tlakom. V delu jezu proti desnemu bregu je urejeno prelivno korito z leseno zaporo, ki je v času prenove služilo preusmeritvi vode. Najbolj zanimivi del obnove jezu pa je ureditev drče s kotanjami za prehod vodnih organizmov, postavljene ob desni breg. Takšne poti se ureja v primerih, ko ribe ne morejo prehajati jezu. Ob nizkem padcu se običajno zgolj namesti kamenje. Jez v Batujah pa ima precej visok padec vode, zato je bilo potrebno zgraditi »ribjo stezo«, ki ima 13 kotanj, v celoti pa je dolga kar 42,5 metrov. Na tem območju v reki Vipavi živi kar 22 različnih vrst rib in laški piškur, mnoge med njimi so zaščitene. Hkrati pa se jez nahaja sredi varovanega območja Natura 2000. Obnova je potekala pod budnim nadzorom naravovarstvenikov, sonaravano, torej na način, da dela niso motila vodnega življa, torej niso niti poslabšala stanja vodotoka niti preprečevala izboljšanja stanja.