7. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 17.06.2019
kategorija: Napovedi sej OS

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 6. redne seje; Odgovori na vprašanja svetnikov 

2. Informacije in pobude; Predinvesticijska zasnova celovitega hidravličnega uravnoteževanja vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk 

3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijska Razvojna agencija ROD Ajdovščina - 2. obravnava;

4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina - 1. obravnava;

5. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov - 1. obravnava;

6. Načrt razvoja predšolske vzgoje za obdobje 2017 do 2023 – novelacija in sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina;

7. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

8. Sklep o soglasju k osnutku pravnega posla za prodajo nepremičnin na območju OPPN Ribnik SB II;

9. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro; dodatno gradivo 

10. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina

- Odstop člana Nadzornega odbora Občine Ajdovščina in imenovanje novega člana.

 

Na ftp so dostopne naslednje informacije: PIZ - Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk, novelacija DIIP Nabava nujnega reševalnega vozila za ZD Ajdovščina, Sklep Statutarno pravne komisije.

Gradivo za sejo sveta je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Pri točkah 4 in 5 je predvidena prva obravnava aktov. V kolikor pri teh točkah po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta. Gradivo za 10 točko boste prejeli naknadno, predvidoma tudi dodatni sklep k 9. točki

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

 

Vabljeni:

- k točki 4 – Idealis – Inštitut za plače in delovna razmerja, Ljubljana

- k točkama 6 in 7 – ravnateljica vrtca