21. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 27.02.2017
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 9. marca 2017, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 20. redne seje;

2. Poročilo Občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2016;

3. Poročilo o delu Policijske postaje Ajdovščina v letu 2016;

4. Poročilo Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren- Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2016;

5. Poročili o delu Nadzornega odbora za leti 2015 in 2016;

6. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Ajdovščina;

7. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;

8. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina;

9. Pravilnik o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina;

10. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov;

11. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II;

12. Sklepi o spremembi izvajalca rednega vzdrževanja javnih poti na območjih Krajevne skupnosti KS Batuje, KS Cesta, KS Črniče, KS Dobravlje, KS Gojače – Malovše, KS Kamnje – Potoče, KS Planina, KS Predmeja, KS Selo, KS Skrilje, KS Vipavski Križ, KS Vrtovin in KS Žapuže;

13. Premoženjsko pravne zadeve;

14. Sklepa o prevzemu in prenosu ter prenosu vodovodov Podkraj zgornji in Podkraj spodnji v občinsko javno vodovodno omrežje;

15. Sklep o potrditvi DIIP Kanalizacija in ČN Dobravlje;

16. Sklep o potrditvi DIIP Kanalizacija in vodovod Male Žablje;

17. Sklep o poračunu cene storitve čiščenja odpadne vode za leto 2016;

18. Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči na domu Zavodu za socialno oskrbo Pristan;

19. Soglasje k Statutu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

20. Informacije in pobude.

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pod točkami 7., 8., 9. in 10. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Pri Odloku o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Ajdovščina je predvidena 2. obravnava in pri Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II seznanitev v okviru javne razgrnitve.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

Vabljeni:

- K 2. točki – Golea Nova Gorica – direktor Rajko Leban,

- K 3. točki - Marko Terbovšek, komandir PP Ajdovščina,

- K 4. točki - Tadej Mori, vodja medobčinske uprave,

- K 5. točki – Nadzorni odbor - K 11. točki – Studio 3, Viljem Fabčič, direktor,

- K 14. točki – KSD d.o.o., direktor Egon Stopar

- K 18. točki – Zavod za socialno oskrbo Pristan, direktor,

- K.19.točki – Gasilsko reševalni center Ajdovščina - Miha Ergaver, direktor.