19. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 06.12.2016
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, potekala bo v četrtek, 15. decembra, v prostorih Občine Ajdovščina.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Predlog novega dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 18. redne seje občinskega sveta;

2. Strategija razvoja gasilstva na območju občine Ajdovščina 2017 – 2027;

Dodatno gradivo: Pripombe poklicnih gasilcev 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

4. Imenovanja:

- Soglasje k imenovanju direktorja Lavričeve knjižnice Ajdovščina,

- Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ajdovščina;

5. Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2017 – 2032;

6. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za obdobje 2017 – 2032;

7. Sklepi o cenah komunalnih storitev:

- Sklep o cenah omrežnine za oskrbo s pitno vodo;

- Sklep o cenah omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter omrežnine za greznice in male komunalne čistilne naprave;

- Sklep o cenah omrežnine za oskrbo s pitno vodo – posebne storitve;

- Sklep o cenah omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih voda – posebne storitve;

8. Sklep o spremembi izvajalca rednega vzdrževanja javnih poti na območju Krajevne skupnosti Ajdovščina;

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

10. Odlok o sofinanciranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

11. Odlok o proračunu občine Ajdovščina za leto 2017 - 1. obravnava oz. skrajšani postopek

- Odlok o proračunu občine Ajdovščina za leto 2018 - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

Dodatno gradivo: Popravek proračuna - Glasbena šola 

12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina - 1. obravnava oziroma skrajšani postopek;

13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

14. Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

15. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2017;

16. Izvedbeni načrt Strategije za mlade v občini Ajdovščina za leto 2017;

17. Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina 2017;

18. Terminski plan sej občinskega sveta za leto 2017;

19. Sklepi o ukinitvi javnega dobra;

20. Sklep o dispoziciji pozidave – ZTC Potoče;

21. Informacije in pobude.

Dodatno gradivo:

Informacija - revizvijsko poročilo vrtec Ribnik 

Informacija o pregrevanju učilnic v OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

Predlog dodatne vsebine za obravnavo: 

Sklep o spremembi Sklepa o ugotovitvi javnega interesa pri finančnih naložbah Občine Ajdovščina 

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pod točkami 3. ter 9.- 14. ne bo potrebno opraviti nobenih sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

V kolikor občinski svet do 21. ure ne bo uspel obravnavati vseh točk, se bo v skladu z 42. členom poslovnika seja nadaljevala v ponedeljek 19. 12. 2016, s pričetkom ob 15.30 uri.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

 

Vabljeni: - K točki 2.Darko Koželj, PRO-ZIR d.o.o., - K točkam 5., 6. in 7. direktor Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina, - K točki 17. direktorica Ljudske univerze Ajdovščina.