18. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 17.10.2016
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 27. oktobra 2016, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnikov 17. redne in 2. izredne seje ter poročil o izvajanju sklepov 17. redne in 2. izredne seje;

2. Informacije in pobudedodatno gradivo za točko "informacije in pobude" ;

3. Sklep o sprejetju Strategije razvoja turizma Vipavske doline na območju občin Ajdovščina in Vipava 2016 -2030;

4. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti občine Ajdovščina - 1. obravnava oziroma skrajšani postopek;

5. Sklep o spremembi projekta v Načrtu razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2016-2019;

6. Pravilnik o uporabi Dvorane 1. slovenske vlade v Ajdovščini - 1. obravnava oziroma skrajšani postopek;

7. Zaključno poročilo projekta Moja pobuda;

8. Imenovanja:

- Soglasje - Imenovanje direktorja Zavoda za šport Ajdovščina,

- Mnenje - Imenovanje ravnatelja Otroškega vrtca Ajdovščina,

- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda Doma starejših občanov Ajdovščina;

9. Sklepi o ukinitvi javnega dobra;

10. Sklep s stališčem Občine Ajdovščina o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS.

 

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pod točko 4. in 6. ne bo potrebno opraviti nobenih sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta. Gradivo za 8. točko (Imenovanja) boste prejeli po obravnavi na pristojni komisiji. Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

 

Vabljeni: - K 4. točki Golea d.d. Nova Gorica, g. Rajko Leban, ga. Irena Pavliha