5. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 16.03.2015
kategorija: Napovedi sej OS

Številka: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­011-2/2014

Datum:   16.03.2015

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/2000, 41/2005, 38/2010) sklicujem 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 26. marca 2015, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 4. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 4. redne seje.

1.      Informacije in pobude;

2.      Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014;

3.      Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

4.      Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

5.      Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina – predstavitev ukrepov;

6.      Novelacija IP – Osnovna šola Danilo Lokar Ajdovščina; Priloga k noveliranemu IP 

7.      Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni; 

8.      Sklep o spremembi sklepa o organiziranju in pričetku delovanja javne blagajne;

9.      Poročilo in sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014;

10.    Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k  razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):       

- Razvojna agencija ROD;

- Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

- Lekarna Ajdovščina;

- Zdravstveni dom Ajdovščina;

- Zavod za šport Ajdovščina;

- Pilonova galerija Ajdovščina;

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina;

11.  Imenovanja:

- imenovanje direktorja Pilonove galerije Ajdovščina,

- mnenje – imenovanje direktorja Ljudske univerze Ajdovščina,

- imenovanje  predstavnikov ustanovitelja, izvajalcev letnega program športa in mladih v svet Zavoda za šport Ajdovščina,

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v skupščino družbe TPI Ajdovščina d.o.o.,

- razrešitev in imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Pilonove galerije Ajdovščina,

- imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina,

- imenovanje članov Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici,

- imenovanje pooblaščencev za zastopanje Občine Ajdovščina na skupščinah: CPG Nova Gorica d.d., Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Hranilnica in posojilnica Vipava d.d.,

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si. Gradivo k 11. točki bo posredovano po obravnavi in oblikovanju predloga sklepa na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predvidoma v petek, 20.3.2015.

Pri  3. točki načrtujemo na isti seji opraviti tudi 2. obravnavo predpisa.

V sklopu točke Informacije in pobude je priloženo tudi gradivo Poročilo o izvajanju Strategije za mlade v občini Ajdovščina za leto 2014.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, s.r.