16. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 19. aprila 2012, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 06.04.2012
kategorija: Napovedi sej OS

16. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 19. aprila 2012, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-1/2010
Datum: 06.04.2012

ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)
sklicujem

16. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 19. aprila 2012, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 15. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 15. redne seje;

1. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2011 – 1. obravnava;

2. Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške razvojne) regije – 2. obravnava;

3. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju občine Ajdovščina ter na turističnem območju Smaragdne poti – 1. obravnava;

4. Podelitev priznanj Občine Ajdovščina;

5. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
a. Otroški vrtec Ajdovščina;
b. Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;
c. Osnovna šola Šturje;
d. Osnovna šola Dobravlje;
e. Osnovna šola Col;
f. Osnovna šola Otlica;
g. Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;
h. Dodatno pojasnilo k letnemu poročilu ROD, Zavod za šport
Skupna obrazložitev

6. Določitev in soglasja k % ocene redne delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov za leto 2011;

7. DIIP – Učni center Brje;

8. Sklep o razglasitvi javnega interesa ter sklep o najemu in oddaji poslovnih prostorov v najem;

9. Dokapitalizacija KSD d.o.o. Ajdovščina s stvarnim in denarnim vložkom;[ATTACH id="2012040612335530"]

10. Premoženjsko pravne zadeve;[/ATTACH]

11. Dispozicija pozidave OIC Mirce - Zahod;


12. Imenovanja:
- predlog za izvolitev predstavnika Občine Ajdovščina v Razvojni svet Severne primorske regije;
- mnenje k imenovanju direktorja Doma starejših občanov Ajdovščina;

13. Informacije in pobude.


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Naknadno, predvidoma v četrtek 12.04.2012., boste prejeli gradivo za 4., 7., 9. 12. točko in zapisnik 15. redne seje sveta.
Pri točki 1. in 3. načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.


Vabljeni:
- k 5. točki - ravnatelji javnih zavodov.