11. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 17.10.2011
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Obcinski svet


Številka: 011-1/2010
Datum: 17. 10. 2011


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)


sklicujem


11. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 27. oktobra 2011, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:


Potrditev zapisnika 10. redne seje ter porocila o izvajanju sklepov 10. redne seje;


1. Informacije in pobude;

2. Odlok o javni razsvetljavi v obcini Ajdovšcina – 2. obravnava;

3. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah – 1. obravnava;

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišca – 1. obravnava;

5. Investicijski program – Vodovod Malo Polje in Avžlak;

6. DIIP – sanacija plazu Stogovce;

7. Sklep o dispoziciji pozidave na Gradišču v Ajdovščini;

8. Sklep o določitvi višine najemnine javne infrastrukture za leto 2012;

9. Premoženjsko pravne zadeve;

10. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda;

11. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo,
Obrazložitev;

12. Sklep o cenah vzdrževanja občinskih cest;

13. Sklep o cenah javne snage ter vzdrževanja javnih površin, ulic in trgov;

14. Sklep o potrditvi spremembe cenika za izvajanje javne službe na tržnici in sejmišču;

15. Sklep o soglasju k zadolžitvi KSD d.o.o.;

16. Imenovanja:
– Občinske volilne komisije,
– Soglasje k imenovanju direktorja Lavričeve knjižnice Ajdovščina,
– Soglasje k imenovanju direktorja-poveljnika Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina;
– Predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov OŠ Šturje in OŠ Dobravlje;

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Naknadno boste prejeli gradivo za 6., 10., 11., 12., 13., 14. 15. in 16. točko in sicer predvidoma v četrtek, 20.10.2011.

Pri 3. točki načrtujemo na isti seji izvesti tudi 2. obravnavo.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.VABLJENI:
- k 10., 11., 12., 13., 14. in 15. tocki – Egon Stopar, direktor KSD