3. redna seja občinskega sveta

datum: 13.12.2010
kategorija: Napovedi sej OS

3. redna seja občinskega sveta

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2010
Datum: 13. 12. 2010

ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)
sklicujem

3. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 23. decembra 2010, ob 15.30. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika nadaljevanja 1. seje, 2. redne seje, ter 1. izredne seje ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;
2. Odlok o spremembi odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve – I. obravnava;
3. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 – I. obravnava;
4. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v obdobju januar – marec 2011;
5. Odlok o dopolnitvi odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina – I. obravnava;
6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2011;
7. Novelacija investicijskega programa: Varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec;
8. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP): Varovanje povodja reke Vipava - Kanalizacija Žapuže;
9. Pooblastilo za izdajo soglasij k pokrivanju razlike cene za storitev pomoč na domu in sklep o pokritju razlike cene za storitev pomoč na domu za I.G.;
10. Imenovanja:
- Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe,
- Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Ajdovščina,
- Sklep o imenovanju članov v svet Zavoda za šport Ajdovščina,
- Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet Zavoda za gozdove Slovenije – Območne enote Tolmin,
- Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet Centra za socialno delo
Ajdovščina,

nova točka: Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ajdovščina
Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .
Gradivo za 8. in 10. točko dnevnega reda bo posredovano kasneje.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.