Sklic 28. redne seje občinskega sveta, ki bo v četrtek, 23. aprila 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 15.04.2009
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-10/2006
Datum: 15. 4. 2009ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

28. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 23. aprila 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 27. redne seja občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;
2. Podelitev priznanj Občine Ajdovščina;
3.a href="ftp://javni@ftp.ajdovscina.si/Tocka%203%20-%20Analiza%20variant%20Doma%20starej%9Aih%20ob%E8aniov%20in%20predlog%20soudele%9Ebe%20pri%20njegovi%20dozidavi.pdf" target="_blank"Analiza variant razvja Doma starejših občanov Ajdovščina; Priloga ;4. IP - večnamenska dvorana v Črničah;
5. Sklep o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Lokavcu L3- Paljki;
6. Določitev in obravnava predlogov za podajo soglasja k redni delovni uspešnosti direktorjev javnih zavodov;
7. Premoženjsko pravne zadeve. dodatno gradivo

Dodatno garivo Sklep IP Pod železnico, Mirce

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.Vabljeni (k točki 3):
- Peter VELIKONJA, Koda d.o.o.,
- Tanja STIBILJ SLEMIČ, DSO Ajdovščina,
- Alojzija FURLAN, Lekarna Ajdovščina