25. sejo občinskega sveta bo v četrtek, 29. januarja 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

datum: 19.01.2009
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-10/2006
Datum: 19. 1. 2009


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem

25. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 29. januarja 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:


Potrditev zapisnik 24. redne seje občinskega sveta ter poročilo o izvajanju sklepov;

1. Odlok o spremembi območja naselij Ajdovščina in Grivče - 1. obravnava;
2. DIIP mladinski center in hotel Ajdovščina; Mladinski center in hotel Ajdovščina
3. Poročilo o opravljenem nadzoru razmejevanja tržne dejavnosti in dejavnosti javne službe v letu 2007 v Zavodu za šport Ajdovščina;
4. Soglasje k statutu Zavoda za šport;
5. Predlog razrešitev in imenovanje člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe in Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja;
6. Premoženjsko pravne zadeve;
7. Informacije in pobude (dodan Odgovor Univerze v Novi Gorici)

Gradivo za 2., 4. in 5. točko vam bo dosegljivo v naslednjih dneh.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.Vabljeni:
- k 2. točki, Janko Rožič, arhitekt in Silvana PELJHAN, ROD
- k 3. točki Jerica Ipavec, Državna notranja revizorka