36. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 4. marca 2010, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 22.02.2010
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2006
Datum: 22. 2. 2010


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem

36. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 4. marca 2010, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 35. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

Zapisnik korespondenčne seje

1. Informacije in pobude;

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina – 1. obravnava;

2.. točka dopolnitev

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šturje, Ajdovščina – 1. obravnava;

3. točka - dopolnitev

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje – 1. obravnava;

4. točka - dopolnitev

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col – 1. obravnava;

5. točka - dopolnitev

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica – 1. obravnava;

7. DIIP Prenova levega trakta v Lavričevi knjižnici;

8. DIIP Mrežni podjetniški inkubator – Inkubator Ajdovščina;

9. Poročilo NO o prerazporeditvah med postavkami v občinskem proračunu;

10. Imenovanje nadomestnega člana v svet zavoda Osnovne šole Col;

11. Sklep o določitvi izvajalca odvoza in sklep o potrditvi cen odvoza vozil;

12. Premoženjsko pravne zadeve;

13. Obravnava predlog sklepa za ustanovitev stavbne pravice za postavitev spomenika Filipu Terčelju.

DIIP - Mladinski hotel Ajdovščina - novelacija


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .
Gradivo za 10. točko boste prejeli naknadno.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.

VABLJENI:

- predsednica Nadzornega odbora k 9. točki