31. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 1. oktobra 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 22.09.2009
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2006
Datum: 21. 9. 2009


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem

31. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 1. oktobra 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 30. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. - Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009 - I. obravnava;
- Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010 - I. obravnava;
Gradivo

2. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode - I. obravnava;

3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zaselka Strane na Planini – I. obravnava;

4. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij;

5. IP varovanje povodja reke Vipave - izgradnja kanalizacije Budanje, Dolenje in Ustje ter Lokavec;

6. Novelacija IP Nogometni stadion Ajdovščina;

7. Predinvesticijska zasnova za izgradnjo MIC Nova Gorica z enoto Ajdovščina in sklep o podelitvi stavbne pravice;
Končna verzija

8. DIIP postavitev otroških igral na podeželju;

9. DIIP Ureditev Stolpa 8 in Grajskega vrta in Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture;

10. Sklep o podpori k predlogu za razglasitev Pilonove stalne zbirke za nacionalno bogastvo;

11. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja za Lekarno Ajdovščina in Zdravstveni dom Ajdovščina;

12. Premoženjsko pravne zadeve;

13. Informacije in pobude..


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .
Del gradiva za 7. in 9. točko (Predinvesticijska zasnova za izgradnjo MIC Nova Gorica z enoto Ajdovščina ter DIIP Ureditev Stolpa 8 in Grajskega vrta) bo posredovano naknadno.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.VABLJENI:

- Egon PIPAN, Adriana HODAK, Tehniški šolski center Nova Gorica – k 7. točki