21. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 25. septembra 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 16.09.2008
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 15.9.2008ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

21. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 25. septembra 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;

1. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008 – I. obravnava;

3. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina – I. obravnava;

4. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II – I. obravnava;

5. Sklepa o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Lokavcu – Pod Kompari 1 in 2;

6. Sklep o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Batujah BA3 – I. faza;

7. Novelacija DIIP - Večnamenska dvorana s pomožnimi prostori KS Budanje ter ureditev vaškega jedra Dolga Poljana;

8. DIIP – Cesta proti izviru Hublja;

9. Soglasji k redni delovni uspešnosti direktorice Ljudske univerze Ajdovščina in ravnateljice Osnovne šole Šturje, Ajdovščina;

1. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Dom starejših občanov Ajdovščina;

11. Premoženjsko pravne zadeve.
Dodatno gradivo


Gradivo za 8. in 10. točko bo na portalu dosegljivo naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

Na povabilo direktorice Pilonove galerije na eni izmed prejšnjih sej, naj člani občinskega sveta obiščejo Pilonovo galerijo, smo se dogovorili, da ta obisk organiziramo na dan sklicane seje občinskega sveta. Zato vas vabim, da se eno uro pred sejo, to je ob 14.30, zberemo v Pilonovi galeriji.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.