13. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 20. decembra 2007, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 11.12.2007
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 10. 12. 2007ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)sklicujem13. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 20. decembra 2007, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:1. Informacije in pobude;


2. - Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008; – I. obravnava;
- Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009; – I. obravnava;
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2008
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA 2008 -2.del
Splošni del 2008
Sklep-odskodnina deponija 08
Plan vodovodi, kanalizacija 2008
PLAN javna snaga 2008
Plan 2008-STANOV.POSLOVNI prostori
OSNUTEK PRORAČ.08,09-ODHODKI
OSNUT.PRORAČ.08,09-RAČ.FINANCIRANJA
OSNUT.PRORAČ.08,09-PRIHODKI
OSNUT.PRORAČ.08,09-FIN.TERJ.IN NAL..
Obrazložitev.plana kanal.vodov.KSD
OBRAZLOŽITEV PLANA INVESTICIJ-CRODolga Poljana
NRP 2008-2011
KS-NRP 2011
KS-NRP 2008-2010
Plan vodovodi,kanalizacija 2009
PLAN CESTE-2008 in 2009

3. Letni program športa v Občini Ajdovščina za leto 2008;

4. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina – I. obravnava.


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.