2. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 21. decembra 2006, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 12.12.2006
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 11.12. 2006 ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščinasklicujem2. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 21. decembra 2006, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov 1. redne seje sveta;

1. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v letu 2007;

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina;

3. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;

4. Dispozicija pozidave za skupinsko stanovanjsko pozidavo v Budanjah – Log II – sprememba;

5. Dispozicija pozidave za skupinsko stanovanjsko pozidavo v Budanjah – Log III;

6. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II;

7. Sklep o razdelitvi Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina na dva samostojno vzgojno-izobraževalna zavoda;

8. Predlog cen programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

9. Predlog cene storitve pomoč družini na domu;

10. Imenovanja:
• članov Nadzornega odbora Občine Ajdovščina;• člana sveta Centra za socialno delo Ajdovščina;
• mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Col;

11. Premoženjsko pravne zadeve;

12. Informacije in pobude.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.
Za 10. točko vam bomo gradivo posredovali naknadno. V prilogi vam posredujemo informacijo o stanju v centru za ravnanje z odpadki pod Dolgo Poljano.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.
VABLJENI:- Meri URŠIČ, Otroški vrtec Ajdovščina
- Bogomira IPAVEC, Center za socialno delo
- Martin KOPATIN, Zavod Pristan