Predlog OPPN Ribnik SB II

02.06.2021

Besedilo:   

Naslovnica  

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II - predlog sprememb   

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II - čistopis   

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II  

Risbe:   

Izsek iz PP   

Izsek iz analognega PP   

Območje OPPN   

Širša situacija  

Zazidalna situacija   

Infrastruktura  

Infrastruktura - kanalizacija odpadnih vod, širše 

Infrastruktura - kanalizacija odpadnih vod   

Infrastruktura - kanalizacija odpadnih padavinskih voda   

Infrasturkura - vodovodno omrežje   

Infrastruktura - plinovodno omrežje   

Infrastruktura - elektroenergetsko omrežje   

Infrasturkura - omrežje elektronskih komunikacij   

Varstva   

Načrt parcelacije        

Priloge: 

Hidrološko hidravlični elaborat 

Zazidalna situacija - primer pozidave 

Mnenja, vplivi: 

Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino 

Smernice: 

Smernice Direkcije RS za infrastrukturo 

Smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II

Smernice Elektro Primorska 

Mnenje Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina k osnutku OPPN Ribnik SB II - odpadne padavinske vode 

Mnenje Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina k osnutku OPPN Ribnik SB II - komunalni odpadki 

Mnenje Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina k osnutku OPPN Ribnik SB II - pitna voda 

Smernice s področja upravljanja z občinskimi cestami 

Smernice - Adriaplin 

Smernice - Telekom 

 

Obrazložitev sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II

Obrazložitev upoštevanja smernic 

 

Povzetek za javnost