Povabilo k oddaji ponudbe za financiranje investicij, predvidenih v proračunu Občine Ajdovščina - POPRAVEK

datum: 09.07.2019
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja POPRAVEK povabila bankam k oddaji ponudbe za financiranje investicij, predvidenih v proračunu Občine Ajdovščina, objavljenega 5. 7. 2019.

Namen: Za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu. 

Višina glavnice: 4.601.590,00 evrov: 

Obrestna mera: najugodnejša variabilna obrestna mera + pribitek; 

Predviden rok črpanja kredita: 12. 8. 2019; 

Predviden rok odplačila kredita: 1. 9. 2031; 

Način vračila glavnice: mesečno; 

Način plačila obresti: mesečno; 

Vrsta zavarovanja kredita: menice; 

Stroški najema kredita: najnižji možni; 

Stroški vodenja kredita: najnižji možni; 

Možnost predčasnega plačila: da, brez stroškov; 

Datum objave povabila k dajanju ponudb za zadolžitev: 9. 7. 2019; 

Rok za pridobitev ponudb: 26. 7. 2019; 

Rok za sklenitev pogodbe: 12. 8. 2019; 

Kriterij izbora: višina obrestne mere, stroški najema, stroški vodenja, možnost predčasnega vračila. 

Ponudba mora biti dana za celoten znesek povpraševanja, zavezujoča in v okviru navedenih pogojev, sicer se šteje za nepopolno.

Ponudbi mora biti priložen amortizacijski načrt za celoten znesek kredita, parafiran osnutek pogodbe ter izkazani vsi stroški, vezani na najem kredita ter izračunana efektivna obrestna mera. Rok veljavnosti ponudbe je do 12.8.2019.

Občina si pridrži pravico in možnost, da dokončno določi znesek, roke črpanja kredita ali korigira znesek iz tega dopisa pred sklenitvijo pogodbe in pred izborom najugodnejše ponudbe.

Ponudbe morajo biti dostavljene v zapečateni kuverti z vidno oznako »Ne odpiraj - ponudba za kredit« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina po pošti ali osebno na vložišče do vključno 26.7.2019.

Izbira ponudnika bo opravljena na osnovi utemeljitve izbora s strokovnih služb občinske uprave na podlagi kriterijev izbora, ki so definirani s strani Občine Ajdovščina. Predviden datum sklenitve pogodbe je 12.8.2019

Tadej Beočanin, župan

Povabilo bankam s popravkom