Sprejeti sklepi 17. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 23.12.2020
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

17. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 17. 12. 2020, virtualno.

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 16. redne seje in Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 5. korespondenčne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina - II. obravnava;

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina;

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina - I. obravnava (predlagatelja svetnika Jožko Premrn in Miha Kapelj);

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina;

7. Sklep o pristopu Občine Ajdovščina h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo;

8. Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina – poslovna cona Mirce – kompleks INCOM d.o.o.;

9. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave: stanovanjska soseska Ob Hublju;

10. Sklep o sprejemu stališč do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku OPPN za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini in Okoljskega poročila za OPPN za večstanovanjsko sosesko Lipa;

11. Sklep o določitvi poslovne cone v kateri se izvede ukrep št. 3;

12.  Letni program izobraževanj odraslih v občini Ajdovščina za leto 2021;

13.  Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2021;

14. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki – Regijska razvojna agencija ROD;

15.  Program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2021;

16.  Sklepi o odvzemu statusa javno dobro;

17. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda Doma starejših občanov Ajdovščina.