Sprejeti sklepi 26. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 03.11.2017
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

26. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v petek, 20. oktobra, s pričetkom ob 15. uri, v prostorih Občine Ajdovščina.

 DNEVNI RED:

1.      Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 25. redne seje;

2.      Informacije in pobude;

3.    Volitve v Državni svet RS:

-       Volitve za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS,

-       Volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS;

4.      Informacije in pobude;

5.    Odlok o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ – 2. obravnava;

6.    Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017;

7.    Odlok o prodaji izven prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

8.    Odlok o pokopališkem redu v občini Ajdovščina  – 1. obravnava;

9.    Soglasje k cenam pomoči na domu in sklepa o določitvi subvencij k cenam pomoči na domu:

- DSO Ajdovščina,

- Zavod za socialno oskrbo Pristan;

10.  Sklep o prenehanju občinskega interesa za lastništvo delnic družbe Mlinotest d. d. Ajdovščina;

11.  Sklep o sprejemu dopolnitve Programa prodaje kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto 2017;

12.  Sklep o spremembi Sklepa o dispoziciji pozidave za območje poslovne cone Ajdovščina - V Talih (AVK1-1);

13.  Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra;

14.  Soglasje k spremembi razporeditve presežka prihodkov nad odhodki – Otroški vrtec Ajdovščina.