Sprejeti sklepi 22. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 19.04.2017
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

22. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v sredo, 12. aprila, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 21. redne seje;

2.    Informacije in pobude;

3.    Sklep o potrditvi Celostne prometne strategije občine Ajdovščina;

4.    Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu, razen pri Pilonovi galeriji Ajdovščina):

- Otroški vrtec Ajdovščina

- Osnovna šola Col

- Osnovna šola Dobravlje

- Osnovna šola Otlica

- Osnovna šola Šturje, Ajdovščina

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

- Ljudska univerza Ajdovščina

- Pilonova galerija Ajdovščina

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina

- Zavod za šport Ajdovščina

- Zdravstveni dom Ajdovščina

- Lekarna Ajdovščina

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina

- GRC Ajdovščina

5.    Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina  

6.    Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - 2. obravnava;

7.    Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina  

8.     Odlok o simbolih Občine Ajdovščina  

9.    Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina;

10.  RCERO Ljubljana:

-       Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ajdovščina - 1. obravnava;

-       Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - 1. obravnava;

11.  Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016;

12.  Končno poročilo o izvedbi nadzora javnega razpisa nadzidava osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina;

13.  Sklep o potrditvi cenika za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil;

14.  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za območje poslovne cone Ajdovščina – V Talih (AVK1-1),

15.  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Lokavcu L3 - Paljki. 

16.  Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2017;

17.  Sklep – predhodno mnenje k imenovanju direktorija Doma starejših občanov Ajdovščina.