Sprejeti sklepi 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 23.07.2015
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

8. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v torek, 23. junija 2015.

Dnevni red s priloženimi sklepi:

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje, potrditve zapisnika 1. korespondenčne seje ter Poročila o izvajanju sklepov 7. redne seje ter 1. korespondenčne seje;

2.  Informacije in pobude.

3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015 – 2. obravnava;

4. Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov oseb s posebnimi potrebami – skrajšani postopek;

5. Sklepi o ukinitvi in ustanovitvi javnega dobra;

- ukinitev javnega dobra v Šturjah

- ukinitev javnega dobra v Skriljah

- ustanovitev javnega dobra v Vipavskem Križu

- ustanovitev javnega dobra v Vipavskem Križu

- ustanovitev javnega dobra v Lokavcu

6. Sklep o uporabi normativov in soglasju k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

7. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina;

8. Novelacija IP (peta) – Novogradnja Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini;

9. Novelacija IP – Prenova in dozidava OŠ Skrilje;

10. Odlok o občinskem prostorskem načrtu – seznanitev;

11.  Imenovanja:

- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda CSD Ajdovščina

- Imenovanje pooblaščenca za zastopanje občine na skupščinah družbe Mlinotest d.d.

- Odstop predstavnika ustanovitelja v svetu Zdravstvenega doma Ajdovščina in imenovanje novega člana.