Sprejeti sklepi 24. redne seje občinskega sveta

datum: 12.02.2013
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 24. redni seji 31. januarja 2013 sprejel naslednje sklepe:

 

 

 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013 Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014 ;   2.      Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (2. obravnava);   3.      Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, uradno prečiščeno besedilo (UPB1) – hitri postopek;   4.      Strategija za mlade v Občini Ajdovščina;   5.      Letni izvedbeni program kulture za leto 2013;   6.      Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb;   7.      Novelacija DIIP – Objekt ob taborniškem domu na Kovku;   8.     Poročilo Občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2012;   9.      Informacije in pobude.   10. Vloga za finančno pomoč pri izvedbi projekta »70 let zbora Srečko Kosovel«

-zapisnik 22. redne seje

- zapisnik 23. redne seje