17. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 07.12.2020
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 17. 12. 2020, ob 15.30 uri, na daljavo.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 16. redne seje in Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 5. korespondenčne seje; Odgovori na vprašanja svetnikov

Dodatno gradivo: Dopolnitev odgovora - kolesarske steze 

2. Informacije in pobude;

Dodatno gradivo: Informacija o upravljanju vaških vodovodov 

3. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina - II. obravnava;

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina - I. obravnava (predlagatelja svetnika Jožko Premrn in Miha Kapelj);

Dodatno gradivo: Mnenje občinske uprave, popravek tabele in skupno mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo okolja in Odbora za finance in premoženjske zadeve 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina - I. obravnava;

Dodatno gradivo: Popravek tabele ter skupno mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo okolja in Odbora za finance in premoženjske zadeve  

7. Sklep o pristopu Občine Ajdovščina h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo;

Dodatno gradivo: Mnenje Odbora za gospodarstvo in javne gospodarske službe 

8. Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina – poslovna cona Mirce – kompleks INCOM d.o.o.;

9. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave: stanovanjska soseska Ob Hublju;

Dodatno gradivo: Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja

10. Sklep o sprejemu stališč do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku OPPN za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini in Okoljskega poročila za OPPN za večstanovanjsko sosesko Lipa;

Dodatno gradivo: Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 

11. Sklep o določitvi poslovne cone v kateri se izvede ukrep št. 3;

Dodatno gradivo: Skupno mnenje Odbora za finance ter premoženjske zadeve in Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

12. Letni program izobraževanj odraslih v občini Ajdovščina za leto 2021;

13. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2021;

14. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki – Regijska razvojna agencija ROD;

Dodatno gradivo: Skupno menje Odbora za finance ter premoženjske zadeve in Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe 

15. Program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2021;

16. Sklepi o odvzemu statusa javno dobro;

Dodatno gradivo: Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja 

17. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda Doma starejših občanov Ajdovščina.

Direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina, mag. Egon Stopar, bo pri točki 2. podal informacije o aktualnem stanju na področju zdravstva v občini Ajdovščina.

Pri točki 3. je predvidena druga obravnava odloka. Gradivo boste prejeli po obravnavi na pristojnih odborih. V kolikor do seje sveta ne bo pridobljeno soglasje Direkcije RS za infrastrukturo, se točka umakne z dnevnega reda seje.

V kolikor pri točkah 5. oz. 6. po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si. Na ftp so dostopne tudi naslednje informacije: Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Celostne prometne strategije Občine Ajdovščina za leto 2020, Zelena shema slovenskega turizma (Slovenia green) z Akcijskim načrtom razvoja trajnostnega turizma v občini Ajdovščina (2021-2023), DIIP zamenjava umetne trave na teniškem igrišču v Športnem parku Pale.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Tadej Beočanin, s. r., župan

Vabljeni:

K 2. točki – Egon Stopar, direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina

K 7. točki – Boštjan Mljač, Golea

K 12. točki – Eva Mermolja, direktorica Ljudske univerze Ajdovščina