29. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 26.02.2018
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 8. marca 2018, v prostorih Občine Ajdovščina.

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 28. redne seje;

2.    Informacije in pobude;

3.    Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2017;

4.    Poročilo PP Ajdovščina za območje občine Ajdovščina v letu 2017;

5.    Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, renče-Vogrsko, Vipava in Ajdovščina v letu 2017;

6.    Pravilnik o dodelitvi državne pomoči  za izvedbo hišnih priključkov in prenovo zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre – 1. obravnava;

7.    Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ajdovščina – 1. obravnava;

8.    Pravilnik o uporabi dvoran in prostorov v upravljanju in v lasti krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

9.    Sklep o načinu priprave participativnega proračuna v občini Ajdovščina za leti 2019 in 2020;

10.  Sklep o vrnitvi koncesije zobozdravstvene dejavnosti v Zdravstveni dom Ajdovščina;

11.  Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra.

 

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pod točkami 6., 7. in 8. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Mnenja odborov h gradivu k točkam 3., 6., 7., 8. in 10. bo posredovano kot dodatno gradivo, predvidoma do srede 28. 2. 2018. Dodatno bo posredovano tudi gradivo k 4. točki dnevnega reda.

Gradivo za sejo sveta se nahaja na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

Vabljeni:

- K točki 3.: Golea, direktor Rajko Leban,

- K točki 4.: PP Ajdovščina, komandir Marko Terbovšek,

- K točki 5.: Medobčinska uprava  občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Vipava in Ajdovščina, vodja Tadej Mori.