20. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 16.01.2017
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, potekala bo v četrtek, 26. januarja 2017, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 19. redne seje;

2.    Informacije in pobude;

3.    Seznanitev s projektom »Zdrava občina za zdravo Slovenijo« za Občino Ajdovščina;

4.    Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

5.    Sklep spremembi sklepa o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

6.    Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina;

7.    Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina;

8.    Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Ajdovščina;

9.    Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ajdovščina;

10.  Program dela Občinskega sveta za leto  2017.

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pod točkami 6. do 9. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Za točki 4. in 5. bo mnenje odbora za družbene zadeve poslano naknadno. Zaradi poznega prejetja izhodišč za planiranje stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in zaradi šele prejšnji teden prejetega predloga po odprtju dodatnega oddelka vrtca v Podnanosu gradiv za sejo odbora ni bilo možno pripraviti v rokih predpisanih s poslovnikom.

Prav tako boste kasneje prejeli mnenje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja h gradivu k 6. točki, ki gradiva k Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina še ni obravnavala.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, l. r.

 

Vabljeni: 

-       K točki 3. doc. dr. Marko Vudrag, dr. med., predstojnik NIJZ Območna enota Nova Gorica,

-       K točki 4. in 5. ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina.