13. SEJA OBČINSKEGA SVETA

datum: 28.12.2011
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-1/2010
Datum: 28. 12. 2011


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETANa osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

13. sejo občinskega sveta, ki bo v torek, 10. januarja 2012, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 12. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 12. redne seje;

1. Informacije in pobude;

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 – 1. obravnava in Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 – 1. obravnava;

3. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini Ajdovščina – 2. obravnava;

4. Dokapitalizacija KSD d.o.o. Ajdovščina s stvarnim in denarnim vložkom;

5. Premoženjsko pravne zadeve;

6. Poročilo občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2011;

7. Sklep o dispoziciji pozidave za stanovanjsko gradnjo na parceli št. 378/16 k.o. Šturje;

8. Imenovanja:
- Predlog za imenovanje članov sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti;
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina;
- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Naknadno boste prejeli gradivo za 4. in 8. točko in sicer predvidoma v četrtek, 05.01.2012.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.