4. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 24.01.2011
kategorija: Napovedi sej OS

4. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 03. februarja 2011, ob 15.30. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2010
Datum: 24. 01. 2011

ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)
sklicujem

4. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 03. februarja 2011, ob 15.30. uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 3. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011 – I. obravnava;
Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2012– I. obravnava; NRP za leto 2011 in 2012;
2. Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 I. obravnava;
3. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ajdovščina– I. obravnava;
Programska zasnova javnega glasila Občine Ajdovščina
4. Obvezna razlaga 32. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina;
5. Soglasje k Statutu Zavoda za šport Ajdovščina;
6. Soglasje k investiciji »Prenova lekarne Vipava«;
7. Poročilo občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2010;
8. Letni program športa v Občini Ajdovščina za leto 2011
9. Letni izvedbeni program kulture za leto 2011
10. Imenovanja:- Sklep o imenovanju člana v svet javnega zavoda Razvojna agencija Rod;
- Sklep o imenovanju članov v skupščino Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o.;
11. Premoženjsko pravne zadeve:
12. Informacije in pobude.

Odloke pod točko 1., 2. in 3. načrtujemo na isti seji obravnavati tudi v II. obravnavi.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.

Vabiti:
- Katja Krušič, direktorica Lekarne Ajdovščina, k točki 6