32. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 29. oktobra 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 19.10.2009
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet


Številka: 011-10/2006
Datum: 19. 10. 2009


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA



Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)

sklicujem

32. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 29. oktobra 2009, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 31. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;

2. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda - I. obravnava;

3. Sklep o uvedbi cen storitev v dejavnosti odvajanja odpadnih voda;

4. Občinski program varnosti Občine Ajdovščina;

5. Novelacija IP – Poslovna cona »Pod železnico« in »Mirce« – 1. faza;

6. Dispozicija pozidave Grajski vrt;
dopolnitev

7. Imenovanja v sveta zavodov Otroški vrtec Ajdovščina in Pilonova galerija Ajdovščina;

8. Premoženjsko pravne zadeve.

Gradivo za 5. in 7. točko bo posredovano naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.


VABLJENI:

- g. Breščak Slavko – k 2. točki
- Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (g. Skrt, ga. Klemše) - k 2. in 3. točki
- Stanislav MLAKAR - k 4. točki