15. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 6. marca 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 25.02.2008
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 25. 2. 2008ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

15. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 6. marca 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;

2. Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč v občini Ajdovščina - I. obravnava;

3. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi pravicami - I. obravnava;

4. Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem ali uporabo – II. obravnava;

5. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini Ajdovščina - I. obravnava;

6. DIIP – zagotovitev ustrezne kvalitete pitne vode na vaških vodovodnih sistemih, ki oskrbujejo več kot 50 prebivalcev;
Sklep

7. DIIP – mrliška vežica ter širitev pokopališča na Colu;
Slika - Col 1
Slika - Col 2

8. Sprememba pogodbe o ustanovitvi ROD-a;
Sklep o spremembi pogodbe o ustanovitvi Rod-a- obrazložitev
Sklepi - občine

9. Sklep o cenah programov vrtca;

10. Imenovanja:
- Soglasje za imenovanje direktorice Lavričeve knjižnice Ajdovščina,
- Sklep – mnenje h kandidatki za imenovanja ravnatelja Osnovne šole Šturje.

11. Premoženjsko pravne zadeve.


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.
.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.
VABLJENI:- K 9. točki dnevnega reda: ga. Meri Uršič, Otroški vrtec Ajdovščina