19. sejo Sveta Občine Ajdovščina bo dne 16.12.2004

datum: 08.12.2004
kategorija: Napovedi sej OS

19. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 16. decembra 2004, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

19. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 16. decembra 2004, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov Poročilo 18. seja sveta;

1. Informacije in pobude;
2. Proračun;
Proračun05
nrp 05
3. Spremembe odloka o nadomestilu;
4. Odlok o komunalnem prispevku;
5. DIIP- obnova dvorane prve slovenske vlade;
6. Predlog sklepa o cenah programov zavoda Otroški vrtec Ajdovščina;
7. Pozidava OC Gojače.

Gradivo za 5. točko dnevnega reda ter zapisnik 18. seje vam bo posredovano naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

ŽUPAN:
Marjan POLJŠAK, s.r.