32. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 26. januarja 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 17.01.2006
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-1/2006
Datum: 16.01.2006 ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika občinskega svetasklicujem32. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 26. januarja 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 31. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov

1. Informacije in pobude;

2. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina;

3. Sklep o razpisu koncesije za izvajanje storitev pomoč družini na domu;

4. Poročilo NO o pregledu postopka za podelitev koncesije za opravljanje storitev pomoč družini na domu;

5. Predinvesticijska zasnova za investicije »Oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Vipavske doline«;

6. Soglasje k statutu Zdravstvenega doma Ajdovščina;

7. Sklep o povišanju cen pristojbin tržnice;

8. Odprodaja deleža v družbi TEKSTIKA d.o.o.;

9. Imenovanje:
- sodnikov porotnikov,
- dveh članov skupščine Tehnološkega parka in Inkubatorja d.o.o.,

10. Premozenjsko pravne zadeve.

Gradivo za 4. točko ste prejeli s sklicem za prejšnjo sejo in prosim, da ga uporabite za to sejo. Del gradiva za 9. točko bo dostavljeno naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.
VABLJENI:

- K 4. točki dnevnega reda: predsednik NO – g. Vitežnik