36. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 25. maja 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 18.05.2006
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA ZA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2006
Datum: 15.05.2006

ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA

Na osnovi 16. člena Poslovnika Sveta Občine Ajdovščina

sklicujem

36. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 25. maja 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 35. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov 35. redne seje sveta;

1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2005 – hitri postopek;
Racun terjatev
Odhodki
Prihodki
Splosni del - sestevek

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - 2. obravnava;
Precisceno besedilo

3. Letno poročilo – Zdravstveni dom Ajdovščina;

4. Letno poročilo - Lekarna Ajdovščina:
- soglasje k povečani delovni uspešnosti,

5. Letno poročilo – Zavod za šport Ajdovščina;

6. Letno poročilo – Pilonova galerija Ajdovščina;

7. Letno poročilo – Lavričeva knjižnica Ajdovščina;

8. Letno poročilo – Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;

9. Letno poročilo – Otroški vrtec Ajdovščina;

10. Letno poročilo – Osnovna šola Dobravlje;

11. Letno poročilo – Osnovna šola Col;

12. Letno poročilo – Osnovna šola Otlica;

13. Letno poročilo – Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;

14. Letno poročilo – Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

15. Letno poročilo – Ljudska univerza Ajdovščina;
- soglasje k povečani delovni uspešnosti,

16. Letno poročilo – ROD;

17. Letno poročilo – KSD;

18. Odredba o spremembi odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna;

19. Sklep o povišanju cene distribucijske marže kot dela povprečne cene plina;

20. Premoženjsko pravne zadeve;

21. Informacije in pobude.


Soglasja k povečani delovni uspešnosti bodo dostavljena naknadno.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.


VABLJENI:
• Direktorji vseh javnih zavodov.