29. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 27. oktobra 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 19.10.2005
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 069-1/02
Datum: 17. 10. 2005 ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika občinskega sveta

sklicujem

29. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 27. oktobra 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 28. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2005;
Splošni del - seštevek

2. Investicijski program izgradnje podružnične šole Budanje;

3. Sklep o dispoziciji pozidave stanovanjskega območja Budanje – Log II;

4. Predstavitev projekta Logistični center Ajdovščina (na letališču);

5. Investicijski program za izgradnjo garaže za reševalna vozila Zdravstvenega doma Ajdovščina;

6. Predlog odprodaje občinskih stanovanj;

7. Imenovanje pooblaščenca za skupščino KSD d.o.o. Ajdovščina;

8. Premozenjsko pravne zadeve;

9. Informacije in pobude.


Gradivo za točko 5. in 7. točko bo dostavljeno naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.VABLJENI:

- K 4. točki dnevnega reda: g. Ivo Boscarol,
- K 5. točki dnevnega reda: ga. Boža Ferfolja, Zdravstveni dom Ajdovščina.