11. seja občinskega sveta, ki bo v ponedeljek, 29. oktobra 2007, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 23.10.2007
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 19. 10. 2007 ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)sklicujem11. sejo občinskega sveta, ki bo v ponedeljek, 29. oktobra 2007, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Informacije in pobude;

2. Analiza stanja izvedenih ukrepov na področju podjetništva;

3. Polletno poročilo KSD;

4. Pravilnik o uporabi dvorane prve slovenske vlade;

5. Sklep o statusni spremembi vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina;

6. Obravnava predloga za nadaljnjo širitev univerzitetnega središča Ajdovščina;
Univerza v NG - povzetek s spletne strani
Univerzitetno središče

7. Novelacija DIIP za izgradnjo prizidka k Zdravstvenem domu;

8. Dispozicija stanovanjske pozidave Planina;

9. Premoženjsko pravne zadeve;

10. Obravnava predlog sklepa za ustanovitev stavbne pravice za postavitev spomenika Filipu Terčelju.
Stališče župana

Vse svetnice in svetniki vabljeni na ogled prostorov in dejavnosti prve stavbe Univerzitetnega središča v Ajdovščini ter prostorskih možnosti za naslednje stavbe središča (glej gradivo za točko 6.) in sicer ob 14.30 pred stavbo univerze.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si . Naknadno vam bomo posredovali še nekaj premoženjsko pravnih zadev.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.
VABLJENI:- direktor KSD g. Luka Jejčič k 3. točki dnevnega reda
- direktorica Otroškega vrtca ga. Meri Uršič k 5. točki dnevnega reda.
- predsednik Univerze v Novi Gorici, dr. Danilo Zavrtanik k 6. točki dnevnega reda
- direktorica Zdravstvenega doma ga. Boža Ferfolja in direktorica Lekarne ga. Alojzija Furlan k 7. točki dnevnega reda.