V pripravi nov občinski prostorski načrt – vabljeni na javno razgrnitev in obravnavo

datum: 20.08.2014
kategorija: Sporočila za javnost

Občina Ajdovščina ima v teku postopek sprejemanja novega občinskega prostorskega načrta, ki je pripravljen za prvo javno razgrnitev. Javna razgrnitev predloga občinskega prostorskega načrta bo potekala od 1. septembra do 10. oktobra 2014 v prostorih Občine Ajdovščina. 24. septembra ob 16. uri pa ste vsi zainteresirani občani vabljeni tudi na javno razpravo.

Obstoječi prostorski plan Občine je kakovosten in razvojno naravnan, saj vse investicije potekajo nemoteno. Zahteve zakonodaje in veliko število pobud občanov, pa tudi želje Občine, za spremembe namembnosti  zemljišč, so bistveni razlogi za pripravo novega prostorskega načrta. To je precej zamuden postopek, vezan na zakonodajo, ki se je v zadnjih letih pogosto spreminjala.

Občina Ajdovščina je junija 2006 pričela s formalnim postopkom priprave na podlagi takrat veljavnega Zakona o urejanju prostora, strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine. Postopek bi se moral zaključiti v letu dni. Medtem pa je zakonodajalec že napovedoval sprejem novega Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je začel veljati v aprilu 2007. Nov zakon je med drugim spremenil vsebino, postopek in končni rok izdelave prostorskih aktov občin, po novem občinskih prostorskih načrtov (OPN). Vendar pa je trajalo kar dobro leto in pol, da so bili sprejeti tudi vsi podzakonski predpisi, brez katerih zakona ni mogoče uresničevati.

Nova zakonodaja, pa tudi želje Občine in občanov po spremembah, so pogojevale nadaljevanje postopka sprejemanja prostorskega načrta Občine Ajdovščina. Zaradi obsežnega števila pobud za širitev poselitve na najboljša kmetijska zemljišča je Občina pripravila več osnutkov OPN, okoljskega poročila in dodatka za presojo sprejemljivosti izvedbe OPN na varovanih območjih. Po takrat veljavni zakonodaji je bilo potrebno že v fazi priprave pridobiti smernice nosilcev urejanja prostora, to je pomenilo pridobivanje potrebne dokumentacije kar od skoraj 40 različnih ustanov.

Z vsako spremembo zakonodaje kmetijska zemljišča močneje zaščitena

Poudariti velja, da nosilci urejanja prostora posebno pozornost namenjajo širjenju stavbnih zemljišč na kmetijska. Obvezne strokovne podlage o najboljših kmetijskih zemljiščih je Občini posredovalo kmetijsko ministrstvo ter posebej navedlo, da sta država in lokalna skupnost dolžni varovati najboljša kmetijska zemljišča in s tem zagotavljati prehransko varnost prebivalstva. Da zakon določa posebno varstvo kmetijskih zemljišč, je zapisano tudi v 71. členu Ustave RS, ki zakonodajalcu nalaga, da posebej uredi to področje.

V nadaljevanju priprave novih prostorskih aktov je morala Občina bolj dosledno upoštevati določila veljavne prostorske zakonodaje ter zakonodaje s področja varstva kmetijskih zemljišč, po katerih so skoraj vsa kmetijska zemljišča nezazidljiva za stanovanjsko gradnjo.

V letu 2012 se je Zakon o prostorskem načrtovanju spremenil, uvedene so bile splošne smernice nosilcev urejanja prostora, hkrati pa je bila ukinjena zahteva po predhodni uskladitvi osnutka OPN z že prejetimi smernicami.

Spremembe Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v letu 2011 ter Zakon o davku na nepremičnine iz leta 2013 so spodbudile veliko število novih pobud občanov za izločitev nezazidanih stavbnih zemljišč. Izdelan je bil nov osnutek OPN, dopolnjeno okoljsko poročilo in dodatek za presojo sprejemljivosti izvedbe OPN na varovanih območjih. Občina je vse tri dokumente posredovala na okoljsko ministrstvo, ki pa se v predpisanem roku ni odzvalo, torej se šteje, da so dokumenti ustrezni.

Preverite stanje svojih nepremičnin!

Občina Ajdovščina je občane večkrat pozvala, naj preverijo stanje svojih nepremičnin v veljavnih planskih aktih ter naj podajo pobude za spremembo namenske rabe prostora. Zaradi zakonsko predpisanih dolgotrajnih postopkov priprave novih prostorskih aktov, celovite presoje vplivov plana na okolje ter neizdelanih strokovnih podlag resornih ministrstev, so spremembe namenskih rab zemljišč dolgotrajni procesi.

Občane pozivamo, naj se v čim večji možni meri udeležijo javne razgrnitve in javne obravnave!

Veljavna prostorska zakonodaja omogoča gradnjo objektov (razen določenih pomožnih kmetijskih objektov in objektov javne infrastrukture) le na stavbnih zemljiščih. Novi prostorski akti Občine bodo sicer omogočali gradnjo določenih nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe kmetijstva izven poselitvenih območij, ne bodo pa omogočali izjemnih posegov na manj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih in gozdu (npr. gradnja stanovanjskih hiš) brez predpisanega postopka spremembe namenske rabe, kar sedaj veljavni omogočajo.

Zato sodelujte, udeležite se javne razgrnitve, ki bo potekala od 1. septembra do 10. oktobra 2014 v avli Občine Ajdovščina na Cesti 5. maja 6a. 24. septembra ob 16. uri pa bo prav tam potekala javna razprava.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega načrta Občine Ajdovščina in okoljskega poročila

Obrazec za pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPN v času javne razgrnitve