Sprejeti sklepi 11. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 11.02.2020
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

11. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 30. januarja 2020, v prostorih Občine Ajdovščina.

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 10. redne seje, zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 2. izredne seje in poročila o izvajanju sklepov 9. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Izvajanje občinskega programa varnosti:

- Poročilo PP Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2019,

- Poročilo Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Vipava in Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2019,

- Poročilo občinske uprave glede izvajanja ukrepov Občinskega programa občine Ajdovščina v letu 2019,

- Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina v letu 2019;

4. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za javni zavod Gasilsko reševalni center Ajdovščina,

5. Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019,

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih 

6. Strateški načrt za krepitev zdravja;

7. Sklep o uvedbi ANPR sistema za območje Kastre;

Izvajanje ANPR sistema na območju Kastre 

8. Sklep odvzemu statusa javno dobro;

9.   Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje k imenovanju direktorice Ljudske univerze Ajdovščina,

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina,

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice ter predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v svet zavoda GRC Ajdovščina,

- Imenovanje predstavnika ustanovitelja - lokalne skupnosti v svet zavoda Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.