Sprejeti sklepi 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 19.04.2019
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

5. redna seja je potekala v četrtek, 11. aprila, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 4. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2018;

4. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Ljudska univerza Ajdovščina

- Zavod za šport Ajdovščina

- Pilonova galerija Ajdovščina

- Lekarna Ajdovščina

- Osnovna šola Otlica

- Osnovna šola Col

- Osnovna šola Dobravlje

- Osnovna šola Šturje, Ajdovščina

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

- GRC Ajdovščina

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina

5. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018;

6. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019;

7. Zaključno poročilo o izvajanju Strategije za mlade 2013-2018;

8. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

9. Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2019

10. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

- Imenovanje ravnatelja OŠ Dobravlje – mnenje

- Imenovanje ravnatelja OŠ Šturje – mnenje

- Imenovanje članov sveta zavoda – Zavod za šport Ajdovščina

- Imenovanje člana sveta zavoda – Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

- Imenovanje predsednika sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za območje občine Ajdovščina

- Odstopi članov delovnih teles občinskega sveta