Sprejeti sklepi 33. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 09.11.2018
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

33. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 27. septembra 2018, v prostorih Občine Ajdovščina.

 DNEVNI RED: 

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 32. redne in 8. korespondenčne seje;

2.    Potrditev mandata članice Občinskega sveta Občine Ajdovščina za preostanek mandatne dobe 2014 - 2018;

3.    Informacije in pobude;

4.    Odlok o ureditvi cestnega prometa v starem mestnem jedru v Ajdovščini - 2. obravnava;

5.    Odredba št. 1 o podrobnejši prometni ureditvi na območju starega mestnega jedra v Ajdovščini;

6.    Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ajdovščina - 2. obravnava;

7.    Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje – 1. obravnava  (hitri postopek);

8.    Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za Lavričevo ulico v Ajdovščini – 1. obravnava  (hitri postopek);

9.    Sklep o sprejetju Strateškega načrta dostopnosti za občino Ajdovščina;

10.  Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2019-2023;

11.  Sklepi o odvzemu statusa javnega dobra;

12.  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018;

13.  Sklep o ukinitvi videonadzora na javnih površinah;

14.  Imenovanja;

-       predstavnika ustanovitelja ter predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina

-       predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

-       predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda  Ljudska univerza Ajdovščina

15.  Seznanitev z zaključnim poročilom projekta Moja pobuda.

16. Sklep o vrnitvi dela koncesije dejavnosti splošne medicine v Zdravstveni dom Ajdovščina