Sprejeti sklepi 32. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 31.07.2018
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

32. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 28. junija 2018, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 31. redne, 3. izredne ter 7. korenspondenčne seje;

2.    Informacije in pobude;

3.    Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

4.    Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina

5.    Odlok o turistični taksi; 

6.    Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina;

7.    Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec,

8.    Pravilnik o spremembi pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov,

9.    Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina,

10.  Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018;

11.  Sklep o sprejetju Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina – novelacija 2018;

12.  Sklep o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja z občinskim premoženjem;

13.  Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra.

14.  Imenovanja:

-       Odstop članice Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter imenovanje novega člana.