Sprejeti sklepi 23. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 01.06.2017
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

23. redna seja je potekala v četrtek, 25. maja, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red:  

1.      Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 22. redne seje;

2.      Informacije in pobude;

3.    Letno poročilo javnega podjetja KSD d.o.o. Ajdovščina za leto 2016;

4.    Cene komunalnih storitev:

- Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo,

- Sklep o cenah odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

- Sklep o cenah ravnanja z odpadki;

5.    RCERO Ljubljana:

Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ajdovščina - 2. obravnava;

Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - 2. obravnava;

6.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

7.    Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III - 1. obravnava;

8.    Sklep o dispoziciji pozidave v Ajdovščini: Grivče III – Na jasi;

9.    Letno poročilo in soglasje k razporeditvi presežka javnega zavoda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina;

10.  Investicijski programi:

Sklep o potrditvi IP Varovanje povodja reke Vipave - kanalizacija Lokavec (Čohi, Brod, Slokarji);

Sklep o potrditvi IP Kanalizacija in vodovod Dobravlje;

Sklep o potrditvi IP Kanalizacija in vodovod Male Žablje;

11.  Imenovanja:

      – Mnenje k imenovanju ravnateljice Glasbene šole V. Vodopivca Ajdovščina,

      – Soglasje k imenovanju direktorja Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina,

      – predstavnikov ustanoviteljice v svetu zavoda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina;

12.  Sklepi o ukinitvah javnega dobra.