Sprejeti sklepi 22. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 13.12.2012
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

Sprejeti sklepi 22. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

 

Na 22. redni seji občinskega sveta, ki je  bila v četrtek, 6. 12. 2012, ob 15.30 uri,  

 

so bili sprejeti sledeči sklepi: 

 

- zapisnik 21. redne seje

 

1.      Informacije in pobude;

2.      Odlok o cestah v občini Ajdovščina (nadaljevanje 1. obravnave);

3.      Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Ajdovščina (1. obravnava);

4.      Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina  (2. obravnava);

5.      Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (2. obravnava);

6.      Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2013;

7.      Strategija za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018;

8.      Sklep o določitvi višine najemnine komunalne infrastrukture za leto 2013;

9.      Sklep o cenah storitev izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb:

-          oskrba s pitno vodo,

-          cene vzdrževalnine vodovodnih priključkov,

-          čiščenje in odvajanje odpadnih vod,

-          ravnanje s komunalnimi odpadki;

10.  Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina za leto 2013;

11.  Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Ajdovščina;

12.  Sklep o določitvi višine subvencije za vodovodne priključke v Malem Polju in Avžlaku;

13.  Sklep o razveljavitvi Sklepa o prenosu v upravljanje in določitvi višine, načina in rokov plačevanja prispevka za nove uporabnike za vodovodni priključek vodovoda Gora;

14.  DIIP - Obnova stolpa 12 – Razstavni prostor podeželskih produktov;

15.  Premoženjsko pravne zadeve;

16.  Imenovanja

            - mnenje h kandidatom za imenovanje ravnatelja/ce OŠ Col

            - soglasje k imenovanju direktorja/ice ZD Ajdovščina