Sprejeti sklepi 20. redne seje ajdovskih občinskih svetnikov

datum: 12.10.2012
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                       

       Občinski svet

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   17.09.2012

 

ČLANOM OBČINSKEGA

SVETA

 

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

 

20. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 27. septembra 2012, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

Potrditev zapisnika 2. izredne seje ter 18. in 19. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 2. izredne seje ter 18. in 19. redne seje;

 

1.      Informacije in pobude;

2.      Odlok o občinskih cestah v občini Ajdovščina (1. obravnava);

3.      Pravilnik o spremembi pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite (1. obravnava);

4.      DIIP – Prostor za trženje podeželskih produktov Vipavske doline;

5.      DIIP – Ureditev vaškega jedra v Krajevni skupnosti Cesta;

6.      Soglasja javnim zavodom

-         soglasje Lekarni Ajdovščina za investicijsko vzdrževanje

-          soglasje Lavričevi knjižnici Ajdovščina k prodaji starega bibliobusa;

-          soglasje Gasilsko reševalnemu centru Ajdovščina k prodaji stare avtocisterne in starega terenskega vozila;

-          soglasje Pilonovi galeriji Ajdovščina za pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev;

7.     LEK – Lokalni energetski koncept Občine Ajdovščina;

8.      Volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta:

-          imenovanje volilne komisije za vodenje in ugotovitev izida glasovanja;

-          izvedba volitev elektorjev za volitve člana državnega sveta;

-          določitev kandidata za člana državnega sveta;

9.      Imenovanja:

-          Soglasje k imenovanju direktorja Zavod za šport Ajdovščina;

-          Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet Doma starejših občanova Ajdovščina.

10.  Premoženjsko pravne zadeve.

                                                                      

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .

 

Seznam predlaganih list kandidatov za elektorje in seznam kandidatur za kandidata za člana državnega sveta (8. točka) vam bo zaradi upoštevanja predpisanih rokov postopka posredovan na dan seje, v četrtek 27.9.2012 v dopoldanskem času. Gradivo k 9. točki dnevnega reda, vam bo predvidoma posredovano v četrtek, 27.09.2012 v dopoldanskem času.

 

Pri 3. točki načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo predpisa.

 

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

   Marjan POLJŠAK, l.r.

 

 

 

 

Vabljeni:

 

-          k 4. točki: Marko Kosovel – ACMA d.o.o. Ajdovščina

-          k 7. točki:  Boštjan Mljač– predstavnik Goriške energetske agencije - GOLEA