Sprejeti sklepi 17. redne seje

datum: 07.06.2012
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

Sprejeti sklepi 17. redne seje

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2010
Datum: 21.05.2012


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)
sklicujem

17. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 31. maja 2012, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 16. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 16. redne seje;

1. Informacije in pobude;
2. Statut Občine Ajdovščina (2. obravnava);
3. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v občini Ajdovščina (1. obravnava);
4. Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina(1. obravnava);
5. DIIP Otroški vrtec Ribnik – objekt 2;
6. DIIP Učni center Brje;
7. DIIP Mrliška vežica ter širitev pokopališča v Podkraju;
8. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina;
9. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina;
10. Dispozicija pozidave OIC Mirce - Zahod I;
11. Imenovanja: - predstavniki v svetu zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca;
12. Premoženjsko pravne zadeve

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Naknadno, predvidoma v četrtek 24.05.2012., boste prejeli gradivo za 9. in 11. točko.

Pri točki 3. načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.

Vabljeni:

- k 5. točki - projektantka IPSA d.o.o.; Urška RODMAN;
- k 6. in 7. točki - projektant Čopič arhitekt d.o.o.; Andrej ČOPIČ in
- k 8. točki - direktor KSD d.o.o.; mag. Egon STOPAR.