Sprejeti sklepi 16. seje OS

datum: 07.05.2012
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

OBCINA AJDOVŠCINA
Obcinski svet


Številka: 011-1/2010
Datum: 06.04.2012

CLANOM OBCINSKEGA
SVETA


Na osnovi 11. clena Poslovnika Obcinskega sveta Obcine Ajdovšcina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

16. sejo obcinskega sveta, ki bo v cetrtek, 19. aprila 2012, ob 15.30 uri, v sejni sobi Obcine Ajdovšcina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 15. redne sejeter porocila o izvajanju sklepov 15. redne seje;

1. Zakljucni racun proracuna Obcine Ajdovšcina za leto 2011 – 1. obravnava;

2. Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške razvojne) regije – 2. obravnava;

3. Odlok o turisticnem vodenju na turisticnem obmocju obcine Ajdovšcina ter na turisticnem obmocju Smaragdne poti – 1. obravnava;

4. Podelitev priznanj Obcine Ajdovšcina;

5. Letna porocila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Obcina Ajdovšcina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
a. Otroški vrtec Ajdovšcina;
b. Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovšcina;
c. Osnovna šola Šturje;
d. Osnovna šola Dobravlje;
e. Osnovna šola Col;
f. Osnovna šola Otlica;
g. Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovšcina;
h. Dodatno pojasnilo k letnemu porocilu ROD, Zavod za šport

6. Dolocitev in soglasja k % ocene redne delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov za leto 2011;

7. DIIP – Ucni center Brje;

8. Sklep o razglasitvi javnega interesa ter sklep o najemu in oddaji poslovnih prostorov v najem;

9. Dokapitalizacija KSD d.o.o. Ajdovšcina s stvarnim in denarnim vložkom;

10. Premoženjsko pravne zadeve;

11. Dispozicija pozidave OIC Mirce - Zahod;

12. Imenovanja:
- predlog za izvolitev predstavnika Občine Ajdovščina v Razvojni svet Severne primorske regije;
- mnenje k imenovanju direktorja Doma starejših občanov Ajdovščina;

13. Informacije in pobude.


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Obcine Ajdovšcina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Naknadno, predvidoma v cetrtek 12.04.2012., boste prejeli gradivo za 4., 7., 9. 12. tocko in zapisnik 15. redne seje sveta.

Pri tocki 1. in 3. nacrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo.

Clane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporocijo na telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.

Vabljeni:

- k 5. tocki - ravnatelji javnih zavodov.